EC Będzin – raport roczny – analiza fundamentalna

W dziale tym publikował będę własne analizy fundamentalne niektórych spółek giełdowych, zwłaszcza spółek dywidendowych. Analizy te nie są „rekomendacją” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Jeśli chcesz bezpiecznie inwestować, musisz nauczyć się samodzielnie czytać raporty finansowe i je analizować. Artykuł ten ma na celu pomóc Ci nauczyć się metod analizy fundamentalnej.

Raport finansowy EC Będzin S.A. z wynikami finansowymi za 2010 r. znajdziesz na stronie gpwinfostrefa.pl. Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, polecam zapoznać się dokładnie z tym raportem.

EC Będzin jest spółką, której działalność polega na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej dla Zagłębia Dąbrowskiego.Przejdźmy do analizy wstępnej raportu finansowego.

  • Analiza pionowa

Po sprawdzeniu zgodności podstawowych pozycji raportu finansowego, prześledźmy udział poszczególnych pozycji bilansu – zestawienia aktywów i pasywów. 75% aktywów stanowią aktywa trwałe, zaś pozostałe 25% – aktywa obrotowe. Wśród aktywów trwałych ważną pozycją są rzeczowe aktywa trwałe – stanowią one 70% aktywów ogółem. Tak duży odsetek jest naturalny ze względu na specyfikę działalności spółki. Wśród aktywów obrotowych dominują należności krótkoterminowe (16% aktywów) i zapasy (7%). Spółka ma niewiele aktywów w postaci inwestycji finansowych, zatem główną jej działalność stanowi działalność operacyjna. Spółka nie ma też spółek zależnych. Wśród pasywów kapitał własny ma udział 60%, natomiast 40% to zobowiązania. Taka relacja oznacza bezpieczne gospodarowanie pasywami. Wśród zobowiązań dominują zobowiązania krótkoterminowe (ok. 20% sumy bilansowej), długoterminowe stanowią tylko 2%. Później wrócimy do tych relacji.

W rachunku zysków i strat udziały procentowe kolejnych pozycji odniesiemy do przychodów netto ze sprzedaży (mimo że nie sumują się one do jedności). W roku 2010 przychody ze sprzedaży wyniosły 158 311 tys. zł. Zysk netto w wysokości 12 276 tys. zł stanowi 7,75% przychodów netto ze sprzedaży. Tak więc ROS = 7,75%. Ponadto zysk ze sprzedaży stanowi ok. 14% przychodów. Zysk netto na akcję wyniósł 3,9 zł.

  • Analiza pozioma

Prześledźmy, jaka była zmiana wybranych pozycji raportu w porównaniu z rokiem 2009:

wzrost przychodów netto o 11%

wzrost zysku netto o 48,9%

– wzrost wartości aktywów o 1,8%

spadek zobowiązań długoterminowych o 44%

spadek zobowiązań krótkoterminowych o 26%

-wzrost kosztów operacyjnych o ok 7,6%

Jak widać, dynamika zmian jest bardzo dobra, na uwagę zasługuje zwłaszcza znaczny wzrost zysku netto. Zachowane zostały prawidłowe relacje pomiędzy powyższymi indeksami dynamiki:

iA<iK<iP<iZ,

gdzie A – aktywa, K – koszty, P – Przychody netto ze sprzedaży, Z- zysk netto. Świadczy to dobrze o efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa. Konieczna jest jednak pogłębiona analiza, aby sprawdzić, jak wykazane zyski mają się do przepływów pieniężnych w spółce. Pozytywnym sygnałem jest spłata zadłużenia, choć można to stwierdzić dopiero po pogłębionej analizie finansów spółki.

Analiza pogłębiona raportu finansowego

Sprawdźmy, jak wygląda zarządzanie kapitałem obrotowym netto (KON), czyli tzw. kapitałem pracującym (working capital). Prawidłowe zarządzanie KON jest kluczowe dla utrzymania bieżącej płynności płatniczej. KON jest zdefiniowany jako różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi:

KON = AOZK

Na koniec roku 2010 KON wynosił ok. +7378 tys. zł., co stanowi tylko 4,7% rocznych przychodów. Na koniec 2009 r. spółka miała ujemny kapitał obrotowy: – 6697 tys. zł., ale wciąż mały w porównaniu z wielkością przychodów. Aby sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy, obliczmy wskaźnik rotacji aktywów obrotowych:

WRAO = AO/Przychody ze sprzedaży = 4,81

Jest on wysoki, podobnie w 2009 r. wynosił 5. Są to wartości szacunkowe, aby otrzymać jego wiarygodniejsze wartości należałoby wziąć przeciętną wartość aktywów obrotowych z całego roku, a nie z dnia bilansowego, ale dla tej analizy ta dokładność jest wystarczająca. Wysoki WRAO wskazuje na małe zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy, zatem przejściowa ujemna wartość KON w 2009r. nie stanowiła zagrożenia dla przedsiębiorstwa.

Przeanalizujmy teraz cykl operacyjny spółki, czyli przeciętny czas w jakim odzyskiwane są środki pieniężne po wcześniejszym wprowadzeniu ich do procesów gospodarczych. Na cykl operacyjny spółki składa się liczba dni cyklu rotacji zapasów + liczba dni cyklu regulowania należności. Cykl rotacji zapasów oszacujmy jako: przeciętny stan zapasów*365dni/całkowite koszty operacyjne = 27 dni, Cykl regulowania należności = przeciętny stan należności krótkoterminowych*365dni/Przychody ze sprzedaży netto = 42 dni. Daje to cykl operacyjny równy około 69 dni. Natomiast cykl regulowania zobowiązań spólki = przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych*t/całkowite koszty operacyjne = 83 dni. Zatem cykl regulowania zobowiązań jest większy od cyklu operacyjnego o ok. 14 dni. Świadczy to dobrze o płynności spółki i zarządzaniu KON. Ponadto cykl operacyjny skrócił się z 79 dni w roku 2009. Skrócił się też cykl regulowania należności z ok 111 dni, ale skrócenie to nie było zbyt duże, także relacje między cyklami są prawidłowe. Przypatrzmy się ponadto wskaźnikom płynności:

2010                               2009

Wskaźnik płynności bieżącej:           1,29                                   0,3

Wskaźnik płynności wysokiej           0,94                                   0,5

WPB pokazuje relację aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących, zaś WPW – relację aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań bieżących.  Relacje te w 2010 r. znacznie się poprawiły.Prócz WPB także WPW jest na bezpiecznym poziomie, co pokazuje, że spółka nie gromadzi zbyt dużych ilości zapasów, choć pewnie konieczna byłaby wnikliwsza analiza wykorzystania tychże zapasów.

Zadłużenie spółki jest stosunkowo niewielkie (warto porównać je z pokrewnymi spółkami giełdowymi) – wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się z 0,46 w 2009 r. do 0,42 w 2010 r., zaś wskaźnik zadłużenia długoterminowego zmiejszył się z 0,07 do 0,04. Jest to pozytywny sygnał, choć patrząc na strukturę cashflow (o niej za chwilę), to spółka mogłaby rozwinąć nieco działalność inwestycyjną. Na szczęście wzmianki o takich planach na 2011 r. są w raporcie. Spółka ma wyjątkowo wysoki wskaźnik pokrycia odsetek (ok. 26), zatem nie dość, że z łatwością je spłaca, to szybko redukuje zadłużenie.

Wskaźniki rentowności

Są powszechnie znane i popularne w literaturze, dlatego nie podam ich definicji, zaznaczę tylko, że wskaźnik ROE obliczam, używając kapitałów własnych na początku roku 2010, a nie na końcu, gdyż uważam za niezasadne uwzględnianie w mianowniku zysku wypracowanego w ostatnim roku – przy obliczaniu rentowności kapitałów własnych dla zysku z tego roku.

2010                                             2009

ROS =                                  7,75  %                                           5,82 %

ROA                                      11,79  %                                          8,88 %

ROE                                       17,49 %                                          12,17%

Widać poprawę we wszystkich aspektach rentowności.

Analiza przepływów pieniężnych (cashflow)

Struktura przepływów pieniężnych (+,-,-) jest typowa dla spółki dojrzałej, o dość rentownej działalności. Dodatnie przepływy pieniężne wystarczają na prowadzenie działalności inwestycyjnej i regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Zbadajmy jednak dokładniej strukturę przepływów pieniężnych.

Udział zysku netto w cashflow operacyjnych wynosi około 35% wobec 45% w 2009 r. Spadek ten ma lekko negatywną wymowę, dlatego warto ten udział śledzić w latach następnych. Nie jest to jednak bardzo negatywny sygnał, gdyż wzrosła wydajność gotówkowa sprzedaży (cashflow operacyjny/przychody netto ze sprzedaży) z 13% w 2009 r do 22% w 2010 r, co jest sygnałem pozytywnym.

To co może zastanawiać, to wzrost wskaźnika zakupów inwestycyjnych, który świadczy, że procentowo mniej cashflow-u operacyjnego przeznaczone zostało na inwestycje. WZI jest zdefiniowany jako (cashflow operacyjny /wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)*100%. WZI w 2009 r. wynosił 141% i 426% w roku 2010. Warto więc obserwować w przyszłych latach, czy spółka będzie dokonywała zakupu rzeczowych aktywów trwałych i – zgodnie z zapowiedziami – modernizowała aktywa trwałe, tak, aby dostosować się do wymogów unijnych dotyczących między innymi CO2.

Niektóre wskaźniki giełdowe

Dla ceny akcji 38 zł. i całkowitej liczby akcji 3 149 200, możemy obliczyć wskaźnik cena/zysk:

P/E = 9,74 wobec ok. 9.9 w roku 2009. Spółka w raporcie deklaruje wypłatę dywidendy w kwocie 1,8 zł na akcję (tak jak w roku poprzednim), co daje DivYield ok. 5% przy obecnych cenach rynkowych. Zysk netto na akcję wyniósł 3,9 zł  w 2010 r. wobec 2,62 zł  w roku poprzednim. Najprawdopodobniej pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Spółka należy raczej do spółek defensywnych. W latach światowego tzw. kryzysu gospodarczego nie była zbyt wrażliwa na finansowe ,,zawirowania” i to zarówno pod względem wyników finansowych jak i notowań giełdowych.

12276
Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza fundamentalna, Analizy giełdowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.